Školička Motýlek

Součástí naší koncepce je rozvoj klíčových kompetencí:

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problémů

3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální

5. kompetence činnostní a občanské

 

V rámci výchovy a péče v JESLÍCH HOUSENKA jsou provozovány tyto AKTIVITY:

POHYBOVÁ VÝCHOVA - rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody

VÝTVARNA VÝCHOVA - rozvoj  představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností. Dostatek prostoru a času pro kresbu, malování, grafické techniky

ROZUMOVÁ VÝCHOVA:

- podpora předmatematických představ (třídění, porovnávání, pojmy nahoře - dole, velký - malý….)

- rozvoj paměti (říkanky, písničky…)

- rozvoj řeči (příběhy, říkanky, písničky, rozvoj slovní zásoby: barvy, názvy rostlin……)

ROZVOJ ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ - rozvoj estetického citu ke svému okolí, vnímání krásy

ENVIRONMENTÁLNÍ (EKOLOGICKÁ) VÝCHOVA – seznamování se s místem a prostředím, vytváření pozitivního vztahu k němu. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

HUDEBNÍ VÝCHOVA – přímý a aktivní kontakt s hudbou, pohybový prožitek

 

Jak na to?

Každý měsíc se soustředíme na určitý tematický okruh.

Aktuální program na jednotlivé měsíce bude průběžně zveřejňován.