Školička Motýlek

Součástí naší koncepce je rozvoj klíčových kompetencí:

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problémů

3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální

5. kompetence činnostní a občanské

 

V rámci výchovy a péče v JESLÍCH Motýlek jsou provozovány tyto AKTIVITY:

POHYBOVÁ VÝCHOVA - rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody. K tomuto slouží jednak vlastní zahrada, procházky do blízkého parku a také technicky připravená tělocvična pro děti, kde jsou pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky a koordinace,  bezpečný prostor a senzorické prvky.

VÝTVARNA VÝCHOVA - rozvoj  představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností. Dostatek prostoru a času pro kresbu, malování, grafické techniky. Pro rozvoj této kompetence nám slouží dětská jídelna - prostor připravený na dětskou tvořivost, dětská kuchyňka, která pomáhá vytvořit podmínky pro vlastní umývání pomůcek a prostředí dětmi.

ROZUMOVÁ VÝCHOVA:

- podpora předmatematických představ (třídění, porovnávání, pojmy nahoře - dole, velký - malý….)

- rozvoj paměti (říkanky, písničky…)

- rozvoj řeči (příběhy, říkanky, písničky, rozvoj slovní zásoby: barvy, názvy rostlin……)

Toto uskutečňujeme během raního učení v kruhu a předem připravených činností, prostřednictvím montessori pomůcek, dřevěných hraček podporujících selekci, třídění, přiřazování.

ROZVOJ ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ - rozvoj estetického citu ke svému okolí, vnímání krásy. K tomu nám slouží především příroda, také pak neutrální a jednoduchý prostor, který dává vyniknout především dřevěným a jednoduchým hračkám.

ENVIRONMENTÁLNÍ (EKOLOGICKÁ) VÝCHOVA – seznamování se s místem a prostředím, vytváření pozitivního vztahu k němu. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Tohle děti učíme přirozeně tím, že se ekologicky chováme. Dětská nápodoba je natolik silná, že úplně samozřejmě toto naše počínání napodobí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA – přímý a aktivní kontakt s hudbou, pohybový prožitek. S dětmi pracujeme se speciálními nástroji - pomocí různých bubnů, zvonečků, metalofonu, dřívek, rumba koulí a štěrkátek apod. Aktivita dětí nebude pasivní, ale hudba a rytmus se spojí s jejich pobybem. Děti jsou vůči těmto věcem extrémně citlivé a vnímavé. 

 

Jak na to?

Každý měsíc se soustředíme na určitý tematický okruh.

Aktuální program na jednotlivé měsíce bude průběžně zveřejňován. 

Průřezovými tématy, která se probírají stále v průběhu roku jsou koloběh roku - jaro, léto, podzim a zima, dále pak bezpečnost v domě, na zahradě i na procházce a učení samostatnosti.